Privacyverklaring 

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens: 

• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
• niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje derden)
• zorgvuldig beveiligen 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt ons mailen naar: info@positiefbekeken.nl 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. 

E-mail:

De website bevat een emailadres dat u kunt gebruiken om met ons in contact te komen. De gegevens die u ons via de mail verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen. 

Derden 

Wij maken af en toe gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten, zoals een websitebouwer en een hostingbedrijf. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. 

Beveiliging 

Marion Vollenberg heeft passende maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Wij zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Websitebezoek 

Onze website is gekopppeld aan WP Statistics, zodoende hebben wij inzage in het bezoekersgedrag. 

Inzien en aanpassen persoonsgegevens 

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Contactgegevens 

De verantwoordelijke voor deze website is: 
Marion Vollenberg

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per e-mail gesteld worden aan info@positiefbekeken.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 augustus 2021.